18 jun 2019

Afgelopen week werd de examenuitslag bekend. Het was een spannende tijd voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers. We zijn erg blij met het mooie resultaat dat er is bereikt. Gefeliciteerd aan iedereen die geslaagd is! Helaas zijn er ook leerlingen die een herexamen hebben. Heel veel succes!

(meer…)

13 jun 2019

Voor leerlingen die met Engels meer kunnen en willen, biedt ’t Hooghe Landt een Cambridge English programma aan. Dit is een excellentie programma dat op alle afdelingen (mavo, havo en vwo) wordt aangeboden. Deelname hieraan is niet verplicht. Om deel te nemen moeten leerlingen wel voldoende capaciteiten hebben en de juiste motivatie en studiehouding.

Waarom Cambridge English?

(meer…)

12 jun 2019

‘Wie wordt de beste jonge debater van Nederland en wie houdt de beste toespraak?’. Op deze vragen wordt antwoord gegeven in het programma ‘Op weg naar het lagerhuis’.

(meer…)

20 mrt 2019

Voor alle aangemelde leerlingen is er goed nieuws: er hoeft niet geloot te worden!

Ouder(s)/verzorger(s) van aangemelde leerlingen ontvangen binnenkort een bericht over de aanmelding.

12 feb 2019

Als school vinden we het belangrijk om onze ambities te kunnen realiseren. In overleg met leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden is er daarom gekozen voor een viertal speerpunten :

 1. Motiveren
 2. Samenwerken
 3. Het verschil maken
 4. Betrekken

Het begrip vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met deze speerpunten. Vertrouwen vormt namelijk de basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan en werken.

(meer…)

31 jan 2019

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft te maken met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.

’t Hooghe Landt heeft plaats voor 10 brugklassen. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.  De afgelopen jaren was er voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

Om alles goed te laten verlopen hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar.
 • We kiezen voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen net als voorgaande jaren.

Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat er in geval van uitloting op één van de vestigingen van het Meridiaan College een plek op één van de andere vestigingen van het Meridiaan College zal worden aangeboden.

Als u vragen hebt over deze informatie, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider brugklas Jaap Rook op nummer 033-4559363 of per mail j.rook@hooghelandt.nl.

Procedure, aanmelding en inschrijving   Meridiaan College 2019 – 2020

1) Voor het cursusjaar 2019-2020 is er per vestiging van het Meridiaan College een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld.

2) Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt er plaatsing d.m.v. loting. Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus* op de gekozen vestiging hebben zitten, of waarvan één of beide ouders werkzaam** zijn op het Meridiaan College voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten, maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding

Uiterlijk 15 maart 2019 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door de gekozen vestiging van het Meridiaan College. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.

De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoort breed afgesproken en vastgelegd op de website: vanbasisnaarbrug.nl.

Werkwijze

De vestigingen van het Meridiaan College zullen vanaf 15 maart 2019 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen voor de beschikbare brugklassen zijn, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op de vestiging van het Meridiaan College waar ingeschreven is. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen geplaatst kunnen worden.

Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat de vestigingen van het Meridiaan College uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij het Meridiaan College, zal plaatsen als uw zoon/dochter op die andere vestiging wordt aangemeld.

Procedure, inschrijving en bericht

 1. Voor 19 maart wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot de betreffende vestiging van het Meridiaan College.
 2. Als op 15 maart 2019 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerling geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris. De ouders en leerlingen worden op 20 maart op de hoogte gesteld of de leerling geplaatst is of dat er geloot gaat worden.
 3. Bij de loting is er een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen in een leerweg per vestiging verschillend (zie website van de betreffende school). De loting vindt op 22 maart plaats.
 4. Alle aangemelde leerlingen ontvangen op 25 maart de uitslag van de loting en een overzicht van scholen waar nog ruimte.
 1. Ouders doen voor 28 maart een nieuwe aanmelding. Op 29 maart staan de aanmeldingen vast.
 2. Van de leerlingen die zijn ingeloot, wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:
 3. Zo ja, dan geldt zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing. Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven.

Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 1 juni 2019 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 10 juli 2019.

*Op onze school betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2019 staan ingeschreven op de betreffende vestiging het Meridiaan College.

**Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2019 een vast dienstverband heeft op het Meridiaan College.

1 2 3 4